head-bantungfaek-min-1
วันที่ 30 พฤษภาคม 2024 5:20 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก
โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก
หน้าหลัก » บุคลากร

บุคลากร

บุคคลากร ข้อมูลบุคลากร ทางการศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งแฝก

นายวาสนา โคตะขุน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

นางสาวชลธิชา กุลอึ้ง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางสาวพัชรี ซิ้มเล่มกิม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ

นางสาวกันทิมา เอี่ยมสะอาด
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางกาญจนา เพิ่มพูล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพจมาน ศิริผล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางสาวจุฑารักษ์ ศรีคำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวเกศริน บัวแก้ว
ครูธุรการ

นางสาวสิริกาญจน์ สราญสุข
ครู (อัตราจ้าง)

นายอำนาจ ศรีวิเศษ
นักการภารโรง

Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4