head-bantungfaek-min-1
วันที่ 19 ตุลาคม 2021 7:33 AM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก
โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก
หน้าหลัก » นานาสาระ » ปฏิรูป การกระจายรายได้และการพัฒนาเศรษฐกิจก้าวหน้าทางสังคม

ปฏิรูป การกระจายรายได้และการพัฒนาเศรษฐกิจก้าวหน้าทางสังคม

อัพเดทวันที่ 6 ตุลาคม 2021

ปฏิรูป การกระจายรายได้เป็นสิ่งสำคัญของการปฏิรูประบบเศรษฐกิจ ซึ่งมีความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคม การรับประกันที่สำคัญสำหรับการสร้างความสามัคคีแก่ประชาชน การปฏิรูปการกระจายรายได้ได้รับการตรวจสอบตั้งแต่ปี 2547 คณะกรรมการกลางพรรคและสภาแห่งรัฐ ได้นำมาตรการเชิงนโยบายมาปรับใช้ เพื่อปรับรูปแบบการกระจายรายได้ประชาชาติอย่างต่อเนื่อง

ปฏิรูป

ต่อมาได้เพิ่มความเข้มข้นของการปรับการกระจายรายได้ เพื่อเร่งการปฏิรูประบบการกระจายรายได้ และเพิ่มรายได้ของชาวเมืองและในชนบท เพื่อปรับปรุงรายได้ของราษฎรให้ประสบความสำเร็จในชีวิต โดยมีการส่งเสริมความสามัคคีในสังคม ในเดือนตุลาคม 2555 มีการชี้แจงอย่างชัดเจนว่าในไตรมาสที่ 4 ของปี 2555 จะมีการจัดทำแผนโดยรวม สำหรับ “ปฏิรูป” ระบบการกระจายรายได้ เพื่อควบคุมรายได้ที่สูงจากการผูกขาด

ในปี 2556 เกิดการปฏิรูปอย่างมาก ทำให้ประเทศกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการแบ่งรายได้มากที่สุดในโลก สถิติแสดงให้เห็นว่า มีช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนในสังคมกว้างขึ้นจาก 4.5 ต่อ 1 ส่วน ในช่วงเริ่มต้นของการปฏิรูปและเปิดกว้างสู่ปัจจุบันใกล้กับ 13 ต่อ 1 ช่องว่างรายได้ระหว่างชาวเมืองและชาวชนบทเพิ่มขึ้นจาก 2.52 ต่อ 1 ในปี 1998 ถึง 3.13 ต่อ 1

ในปี 2011 ช่องว่างรายได้ระหว่าง 10 เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มรายได้สูงสุดและ 10 เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มรายได้ต่ำสุด ในประเทศเพิ่มขึ้นจาก 7.3 เท่าในปี 2531 เป็น 23 เท่าของรายได้ปัจจุบัน ค่าสัมประสิทธิ์แห่งชาติของผู้อยู่อาศัยถึง 0.445 ในปี 1990 ใกล้กับการยอมรับในระดับสากลที่ 0.45 และค่าสัมประสิทธิ์ของผู้อยู่อาศัยในชนบทถึง 0.3949

ในปี 2011 ซึ่งเข้าใกล้การปฏิรูปการกระจายรายได้ ซึ่งจะล่าช้าไม่ได้ โดยสถิติจากสำนักสถิติแสดงให้เห็นว่า ในปี 2554 GDP ต่อคนสูงถึง 180,000 ซึ่งอยู่ที่ระดับกลางของระดับรายได้ปานกลางที่ 370,000 เพราะแสดงให้เห็นว่า ประเทศมาถึงขั้นที่ต้องเผชิญ เพื่อแก้ปัญหาการกระจายสินค้าอย่างไม่เป็นธรรม เพื่อปกป้องความยุติธรรมทางสังคมอย่างจริงจัง

รวมถึงประสบการณ์ได้พิสูจน์แล้วว่า ในระดับนี้หากปัญหาการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาการดำรงชีวิตและความมั่งคั่งของราษฎรที่ไม่พร้อมเพรียงกัน คนส่วนใหญ่จะไม่ชื่นชมผลการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงปัญหาสังคมจะทวีความรุนแรงขึ้นและประเทศชาติได้ง่าย

การปฏิรูปการกระจายรายได้กลายเป็นตัวเชื่อมหลักในการปฏิรูประบบเศรษฐกิจ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับรายได้ปานกลาง เพื่อให้เข้าสู่สถานะของผู้ที่มีรายได้ระดับสูง การขยายช่องว่างมีความสำคัญ 4 ด้าน การสะท้อนการบิดเบือนของระบบการกระจายรายได้ โดยปัจจุบันกลไกการกระจายรายได้มีปัญหาสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ช่องว่างรายได้ระหว่างเขตเมืองและชนบทยังคงกว้างขึ้น

นับตั้งแต่การปฏิรูปและการเปิดประเทศ ช่องว่างรายได้โดยรวมระหว่างชาวเมืองและชนบทในประเทศก็เพิ่มขึ้น หลังจากเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ช่องว่างรายได้สัมพัทธ์และสัมบูรณ์ ระหว่างชาวเมืองและในชนบทเริ่มขยายตัวอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบัน ช่องว่างรายได้ระหว่างชาวเมืองและชาวชนบทอยู่ที่ระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์

ข้อบกพร่องที่เป็นระบบของกลไกการกระจายแบบไมโคร มีการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ในกลไกการกำหนดค่าจ้างที่ไม่สมเหตุสมผล กลไกการเพิ่มค่าจ้างที่ไม่สมบูรณ์ รวมถึงความไม่สมบูรณ์ของกลไกการรับประกันการจ่ายค่าจ้างของพนักงาน ในสถานประกอบการหลายแห่ง รวมถึงการกำหนดค่าจ้างหลักไม่ชัดเจน หากผู้ปฏิบัติงานมีข้อสรุป หากเรายังไม่ได้สร้างกลไกการเติบโตที่ค่าจ้างของพนักงานเพิ่มขึ้น พร้อมกับการพัฒนาผลประโยชน์ขององค์กร

ปัญหาด้านการควบคุมกลไกการแจกจ่ายซ้ำนั้นเด่นชัดกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจัยต่างๆ ได้แก่ การขาดกลไกในการถ่ายโอนกำไรจากการดำเนินงานจากรัฐวิสาหกิจไปสู่ผู้อยู่อาศัยทั้งหมด การปฏิรูปควรพยายามเพิ่มระดับรายได้ของผู้มีรายได้น้อย โดยค่อยๆ เพิ่มสัดส่วนของผู้มีรายได้ปานกลาง เพื่อควบคุมรายได้ที่มากเกินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อควบคุมลำดับการกระจายรายได้ส่วนบุคคล

ควรพยายามบรรเทาแนวโน้มการขยายช่องว่างการกระจายรายได้ ระหว่างภูมิภาคและสมาชิกของสังคมบางส่วน รวมถึงกระบวนการกระจายรายได้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ การแจกแจงหลักและการแจกจ่ายซ้ำ ดังนั้นรูปแบบการกระจายรายได้ ยังสามารถแบ่งออกเป็นรูปแบบการแจกแจงหลัก และรูปแบบการแจกจ่ายซ้ำ

ภาษีส่วนบุคคล ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรายได้ส่วนบุคคลอีกต่อไป แต่ถูกเรียกเก็บจากรายได้ครัวเรือน เพราะมันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะเพิ่มสัดส่วนของค่าตอบแทนแรงงานในการจัดจำหน่ายหลัก และเพิ่มสัดส่วนของรายได้ของประชาชนในรายได้ประชาชาติ มาตรการเฉพาะคือ การปฏิบัติตามหลักการให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพในการแจกแจงเบื้องต้น

ควรยึดตามระบบการกระจาย ซึ่งมีวิธีการจำหน่ายหลายวิธีร่วมกัน โดยอิงจากการกระจายตามงานยกระดับรายได้ของผู้มีรายได้ต่ำสุด เพื่อเร่งปฏิรูปรัฐวิสาหกิจผูกขาดปรับปรุงระบบ เพื่อให้มีการกระจายมากขึ้น ควรปรับปรุงการปฏิรูประบบการคลังและภาษีอากร เพื่อปรับรายได้ของผู้ที่มีรายได้สูงเกินไป ควรสร้างเงื่อนไขให้ราษฎรมีรายได้จากทรัพย์สินมากขึ้น เพื่อเพิ่มการลงทุนในสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะขั้นพื้นฐาน รวมถึงการปรับปรุงระบบประกันสังคม

 

บทความอื่นที่น่าสนใจ  ➠ความดันสูง การวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงระหว่างการตรวจร่างกาย

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

นานาสาระ ล่าสุด
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4